Odeljenje laboratorije za plodnost zemljišta

Služba poljoprivredne laboratorije i kvaliteta 

Laboratorija za hemijska i fizička ispitivanja zemljišta (na lokaciji Kralja Petra I br. 5) je akreditovana od marta 2019. godine. Laboratorija vrši ispitivanja osnovnih parametara plodnosti i sadržaja mineralnog azota u zemljištu.

Zemljište predstavlja osnovu poljoprivredne proizvodnje pa je održavanje njegove plodnosti dužnost svakog poljoprivrednika. Poznavanje osnovnih parametara plodnosti i praćenje promena, osobina i sastava zemljišta u intezivnoj proizvodnji omogućava nam kontrola plodnosti zemljišta. Uvedena je davne 1974. godine i do danas je obuhvaćeno dosta parcela različitih plodnosti, struktura i tipova zemljišta. To je hemijska i fizička analiza zemljišta kojom se za svaku parcelu utvrđuju i kontrolišu sledeći parametri: pH vrednost zemljišta, količina CaCO3, humusa, ukupnog azota i lakopristupačnog fosfora i kalijuma i sadržaja vlage u zemljištu. Na osnovu dobijenih rezultata kontrola plodnosti zemljišta predstavlja naučnu osnovu za racionalnu primenu mineralnih đubriva radi postizanja visokih i stabilnih prinosa, dobrog kvaliteta uz zaštitu životne sredine i svakako uštedu novčanih sredstava.

Sistemom kontrole plodnosti zemljišta određuje se potrebna količina i odgovarajuća formulacija mineralnih đubriva, način i vreme primene istih za svaku parcelu i biljnu vrstu koja se gaji. Sagledavaju se potrebe uvođenja mera popravke nepovoljnih hemijskih osobina zemljišta zbog povećanja ukupne proizvodne sposobnosti zemljišta.

Nakon dugog niza godina i velikog broja urađenih agrohemijskih analiza uzoraka zemljišta mogu se izvesti sledeći zaključci:

  • neravnomerna snabdevenost pojedinim hranljivim elementima u različitim delovima Srema,
  • neravnomerna snabdevenost i unutar jednog poljoprivrednog gazdinstva,
  • sadržaj lakopristupačnog fosfora je vrlo neujednačen od niskog nivoa obezbeđenosti do vrlo visokog čak toksičnog na pojedinim parcelama,
  • situacija sa lakopristupačnim kalijumom je nešto povoljnija, zemljišta su uglavnom srednje i optimalno obezbeđena ovim hranljivim elementom,
  • sadržaj humusa opada i danas se uglavnom kreće od 1,5-3,0%, a sa ovim elementom se menja i sadržaj ukupnog azota,
  • zemljišta su uglavnom srednje i slabo karbonatna, a reakcija sredine se kreće od slabo kisele do slabo alkalne.

Redovno đubrenje je obavezna agrotehnička mera u gajenju svih poljoprivrednih kultura. Zadovoljava jednogodišnje potrebe gajenih kultura. Ovaj vid đubrenja se izvodi na osnovu:

  • rezultata kontrole plodnosti zemljišta,
  • sagledavanja zahteva pojedinih biljnih kultura u pogledu hraniva,
  • planiranih prinosa,
  • svojstava raspoloživih đubriva i dr.

U cilju ostvarivanja visokih i stabilnih prinosa, održavanja kvaliteta proizvodnih parcela i očuvanja životne sredine obaveza svakog poljoprivrednika je da redovno vrši kontrolu plodnosti zemljišta. Zato su kontrola plodnosti zemljišta, pravilno uzimanje uzoraka i racionalna upotreba đubriva vrlo značajni u održavanju kvaliteta zemljišta, površinskih i podzemnih voda i očuvanju životne sredine uopšte.