Sektor prognozno izveštajne službe

RC Sremska Mitrovica

Poslovi Prognozno –izveštajne službe na terenu rada PSS Sremska Mitrovica, raspoređeni su na 4 opštine

Sremska Mitrovica, Šid, Stara Pazova i Pećinci.

PIS radi na inventarizaciji, determinaciji štetnih organizama,laboratorijskim pregledom uzorkovanog biljnog materijala na prisustvo bolesti, izradima modela bolesti, postavljanje ogleda.

Da bi došao do podataka, PIS koristi alate koji se postavljaju u useve i zasade u sve 4 opštine , prema biljnim vrstama i ekonomski značajnim štetnim organizmima.

Meteorološke podatke (relativna vlažnost, padavine, dužina vlaženja lista, temperatura vazduha, temperatura zemjišta, tačka rose) dobijamo sa AMS koje su postavljene u ekonomski najznačajnije useve i zasade( jabuka, kruška, breskva,vinova loza, šećerna repa, pšenica, paprika). Meteorološki parametri se ugrađuju u modele bolesti, koji se prave za najvažnije biljne patogene.

Podatke o početku leta, dinamici leta ekonomski važnih insekatskim vrsta dobijamo praćenjem pomoću svetlosne lovne lampe, feromonskih klopki , klopki na bazi atraktanta, belih i žutih lepljivih ploča. Dinamika očitavanja je uglavnom jednom dnevno, pojedini insekti(žičari, azijska voćna mušica, cikada na vinovoj lozi) prate se na nedeljnom nivou.Na terenu RC Sremska Mitrovica imamo 4 svetlosne lovne lampe na kojima se svakodnevno prati ulov 11 štretnih insekatskih vrsta . Na 54 feromonske klopke postavljene u useve i zasade prati se 30 ekonomski značajnih štetočina.

Nakon utvrđivanja,,biofix-a,,svakodnevnim vizuelnim pregledom štetočina, pratimo dinamiku polaganja jaja i početak piljenja larvi. Višegodišnjim praćenjem najavažnijih događaja ( polaganje jaja, piljenje, pojavu imaga),  PIS je napravio fenološke modele za najvažnije štetočine na našem terenu.

Vizuelnim pregledom patogena prouzrokovača biljnih bolesti, nakon registrovanja pojave na terenu uzorke biljnog materijala donosimo u laboratoriju i vršimo tačnu idektifikaciju patogena.

U okviru rada PIS-a svake godine, postavljamo oglede za ekonomski važne štetočine i patogene.

Svi podaci dobijeni vizuelnim pregledima biljka domaćina, štetočina i patogena, podaci sa feromonskih ili svetlosnih lampi unose se u bazu podataka koja na višegodišnjem nivou daju značajne doprinose o prognozi pojave štetnih organizama na našem terenu.

 Kruna rada je preporuka, koja se dobije sublimacijom predhodnih očitavanja i praćenja.

Preporuka sadrži: fenofazu u razvoju biljke domaćina, fotografiju simptoma ili štetočine, spisak registrovanih preparata, doze ili koncentracije i karence preparata ,druge karakteristike važne za mikrolokalitet, bolest ili štetočinu.

Preporuka se poljoprivrednim proizvođačima putem portala ili SMS dostavlja za više od  20 useve i zasade na našem terenu.

Preporuke i priloge poljoprivredni proizvođači mogu videti  na portalu Prognozno-izveštajne službe na adresi wwwpisvojvodina.com