Usluge fitosanitarne laboratorije

Poljoprivredna stručna služba d.o.o.Sremska Mitrovica u svom sklopu ima fito  sanitarnu laboratoriju kao i laboratoriju za ispitivanje kvaliteta semena koje se nalaze na adresi,Svetog Dimitrija 21.                                                                          

Fitosanitarna laboratorija je osnovana 2006 godine.Svojm višegodišnjim odgovornim radom doprinosi kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti  u prometu poljoprivrednog bilja. Fitosanitarna laboratorija-PSS Sremska Mitrovica obavlja laboratorijska ispitivanja službenih uzoraka uzetih u postupku fitosanitarne kontrole pri  uvozu, izvozu i proizvodnji i prometu na prisustvo fitopatogenih organizama i to za sledećevrste bilja:industrijsko bilje,krmno bilje i trave.Laboratorijska analiza obuhvata ispitivanje i utvrđivanje prisustva štetnih organizama u sklopu sa standardnim me todama i dijagnostičkim protokolima Evropske i Mediteranske organizacije  za zaštitu bilja (EPPO/OEPP). 

Svojom opremljnošću laboratorija odgovara propisanim zahtevima i standardima za ispitivanje semena:industrijskog bilja,krmnog bilja i trava na prisustvo fitopa togenih gljiva.Metode koje se koriste za analizu prisustva fitopatogenih gljiva su sledeće:metoda na PDA hranljivoj podlozi,MALC,filter papir,kao i test u sterilnom pesku.Nakon završene analize stručno lice izdaje izveštaj o ispitivanom uzorku podnosiocu zahteva za ispitivanje uzorka.