Sektor biljne proizvodnje

Najvažnije aktivnosti ovog sektora u okviru PSS Sremska Mitrovica, jesu organizacija i izvođenje poslova u proizvodnji najzastupljenijih ratarskih kultura prisutnih u našem regionu, (izuzetak je gajeni sirak).

Za sada, u plodoredu imamo zastupljene sledeće biljne kulture:

  • Ozime kulture: strna žita i uljana repica.
  • Jare kulture: šećerna repa, kukuruz, soja, suncokret , krmni sirak i sirak za zrno.

Kod svih gore navedenih kultura, primarna stvar je postavljanje različitih vrsta ogleda. U saradnji sa više domaćih i inostranih, selekcionerskih i distributerskih kompanija, ugovaramo i postavljamo veći broj različitih poljskih ogleda. Tako imamo:

 1. Demonstracione makrooglede na kukuruzu, soji, suncokretu, sirku, ulj.repici i strnim žitima.

2. Naučno-istraživačke ili mikrooglede na kukuruzu, soji, šeć.repi i strnim žitima

3. Herbicidne oglede, u saradnji sa hemijskim kućama i distributerima, na kukuruzu, soji, suncokretu i strnim žitima, kao i fungicidne oglede na šeć.repi.

Takođe, naučno-istraživačke oglede radimo i za potrebe Sortne komisije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Svrha ovih ogleda je priznavanje i uvođenje u proizvodnju novih sorata i hibrida ratarskih biljaka u Republici Srbiji.

Demonstracioni makroogledi ratarskih kultura javno se prikazuju na Danima polja koje organizuje PSS Sremska Mitrovica. Prvi Dan polja je vezan za strna žita i ulj.repicu, kao i herbicidne oglede, a organizuje se u prvoj polovini juna. Drugi dan polja odnosi se na jare kulture i organizuje se početkom septembra. Na Dane polja dolaze brojni poljoprivrednici, ali i više stručnjaka iz ove oblasti, kao i predstavnici kompanija sa kojima imamo poslovnu saradnju. To je mnogima prilika da se upoznaju sa novim sortimentom ratarskih biljaka, sa dobrom agrotehničkom praksom, ali i da čuju savete stručnjaka za predstojeću sezonu.

U okviru naučno-istraživačkih tj. mikroogleda, naši stručnjaci vrše različite opservacije, brojanja i merenja u toku vegetacionog perioda biljaka. Ti podaci se beleže, obrađuju i prosleđuju partnerskim kompanijama za potrebe dalje selekcije i stvaranja novih sorata i hibrida.

 U herbicidno-fungicidnim ogledima se procenjuje efikasnost pojedinih preparata od strane naših kolega, stručnjaka za zaštitu bilja. Na površinama oko ogleda usejava se tzv. izolacija, a ostalo je merkantilna proizvodnja. Sve ovo spada u nadležnost i odgovornost stručnjaka i saradnika iz Sektora biljne proizvodnje.